Services

เหยื่อแบบตายเลย

rat-away-บริการ-กำจัดหนู-ด้วยน้ำยาสมุนไพร-rat-control-service-in-Thailand-20

รายละเอียด

เราจะให้บริการโดยใช้เหยื่อเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยในขั้นตอนแรกทีมผู้เชี่ยวชาญจะเข้าไปวางเหยื่อตามบริเวณที่เป็นทางเดิน หรือ แหล่งหลบซ่อนของหนู จากนั้นเมื่อหนูมากินเหยื่อเคมี​ซึ่งมีส่วนผสมของแบคทีเรีย จะทำปฏิกิริยาทำให้หนูท้องเสียและป่วย ซึ่งเป็นเหตุให้หนูเบื่ออาหารแล้วค่อยๆตายภายในระยะเวลา 5-7 วัน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของเราจะไม่มีบริการเก็บซากหนูที่ตายแล้ว โดยวิธีนี้จะเป็นการกำจัดหนูอย่างถาวร ซึ่งจะทำให้จำนวนประชากรของหนูลดลงไปเรื่อยๆ วิธีการดังกล่าวจึงเหมาะสำหรับกรณีที่พบการระบาดของหนูเป็นจำนวนมากและสร้างความเสียหายให้แก่ลูกค้า


คุณสมบัติและข้อดี

​ทางบริษัทเราเลือกใช้สมุนไพรที่สกัดจากธรรมชาติ ซึ่งเหยื่อชนิดนี้ออกฤทธิ์แรง ทำให้หนูตายในทันที โดยทางบริษัทเราแนะนำให้ลูกค้าที่มีปัญหาพบหนูเป็นจำนวนมาก และต้องการที่จะกำจัดหนูอย่างรวดเร็วทันที โดยวิธีนี้เหมาะกับสถานที่ขนาดใหญ่ เช่น โกดัง ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

ขั้นตอนการดำเนินการและให้บริการ

1. นัดหมายช่างผู้เชี่ยวชาญสำรวจพื้นที่ หรือ โทรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งปัญหา

2. เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมแนะนำบริการที่ต้องใช้
3. เลือกซื้อบริการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

4. ชำระค่าบริการผ่านทางเว็บไซต์และนัดหมายวันเวลาเมื่อชำระค่าบริการแล้วเสร็จ

5. ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าให้บริการตามวันเวลาที่นัดหมายโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30-60 นาที​

6. บริษัทจะติดตามผลหลังการให้บริการตามเงื่อนไขการรับประกันของทางบริษัท


เงื่อนไขในการรับประกัน

ทางบริษัทขอรับประกันผลว่าหนูจะหายไปภายในระยะเวลาอย่างน้อยเจ็ดวัน โดยนับจากวันที่ให้บริการแล้วเสร็จ ซึ่งหากลูกค้ายังคงพบเห็นหนูอยู่ภายในเจ็ดวันหลังจากที่ได้รับบริการครั้งแรกแล้วเสร็จ ทางบริษัทยินดีให้บริการทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นทางบริษัทจำเป็นที่จะต้องคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการการนัดหมายภายในระยะเวลาอย่างน้อยสามวันทำการ ​

อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะไม่รับประกันผลดังกรณีต่อไปนี้ หนึ่งทางลูกค้าไม่ได้ดูแลในเรื่องของความสะอาดภายในบ้าน การจัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ให้บริการและหลังจากวันที่ให้บริการแล้วเสร็จ 

ซึ่งจะทำให้การบริการขาดประสิทธิภาพ สองปัจจัยภายนอกอันเป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ ฝนตก น้ำท่วม โดยปัจจัยดังกล่าวจะทำให้ประสิทธิภาพของน้ำยาลดลง สามในกรณีที่การสื่อสารของลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน อันเป็นเหตุให้การบริการเกิดข้อผิดพลาดและไม่สมบูรณ์ ดังนั้นทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน


หมายเหตุ

​​ทางเราไม่มีบริการเก็บและกำจัดเศษซากหนู​


โปรดเลือกความต้องการ