Feedback

rat-away-บริการ-กำจัดหนู-ด้วยน้ำยาสมุนไพร-rat-control-service-in-Thailand-11

  ชื่อ (จำเป็น)
  เจ้าของบ้านผู้รับมอบอำนาจบริษัท

   
   

   

  สถานที่รับบริการ (จำเป็น)
  บ้าน/คอนโดร้านอาหารบริษัท

   

  พนักงานมาตรงเวลาหรือไม่ ?
  ตรงไม่ตรง

   

  การให้บริการเรียบร้อยหรือไม่?
  เรียบร้อยไม่เรียบร้อย

   

  ระดับความพึ่งพอใจ
  ดีมากดีพอใช้ปรับปรุง

   

  ต้องการรับเอกสารแบบใด? (จำเป็น)
  อิเล็กทรอนิกส์กระดาษไม่รับ

  อีเมล
  EMS (ค่าจัดส่ง 50 บาท) ชำระที่พนักงาน

   

  ลายเซ็นผู้รับบริการ: