Feedback

rat-away-บริการ-กำจัดหนู-ด้วยน้ำยาสมุนไพร-rat-control-service-in-Thailand-11

ชื่อ (จำเป็น)
เจ้าของบ้านผู้รับมอบอำนาจบริษัท

 
 

 

สถานที่รับบริการ (จำเป็น)
บ้าน/คอนโดร้านอาหารบริษัท

 

พนักงานมาตรงเวลาหรือไม่ ?
ตรงไม่ตรง

 

การให้บริการเรียบร้อยหรือไม่?
เรียบร้อยไม่เรียบร้อย

 

ระดับความพึ่งพอใจ
ดีมากดีพอใช้ปรับปรุง

 

ต้องการรับเอกสารแบบใด? (จำเป็น)
อิเล็กทรอนิกส์กระดาษไม่รับ

อีเมล
EMS (ค่าจัดส่ง 50 บาท) ชำระที่พนักงาน

 

ลายเซ็นผู้รับบริการ: