บทความ

สัญญารับประกัน

ม.ค. 31, 2019

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกัน

สัญญารับประกัน

ทางบริษัทขอรับประกันผลว่าหนูจะหายไปภายในระยะเวลาอย่างน้อยเจ็ดวัน โดยนับจากวันที่ให้บริการแล้วเสร็จ ซึ่งทางลูกค้าจะต้องเลือกซื้อบริการตามคำแนะนำของทางบริษัทเป็นสำคัญ และหากลูกค้ายังคงพบเห็นหนูอยู่ภายในเจ็ดวันหลังจากที่ได้รับบริการครั้งแรกแล้วเสร็จ ทางลูกค้าจำเป็นที่จะต้องกรอกแบบฟอร์มในการใช้สิทธิ์รับประกันเข้ามาให้ทางบริษัทพิจารณา เมื่อทางบริษัทพิจารณาและอนุมัติแล้ว ทางบริษัทยินดีให้บริการทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทจำเป็นที่จะต้องคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการการนัดหมายภายในระยะเวลาอย่างน้อยสามวันทำการ

อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะไม่รับประกันผลดังกรณีต่อไปนี้​

หนึ่งทางลูกค้าไม่ได้ดูแลในเรื่องของความสะอาดภายในบ้านการจัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ให้บริการและหลังจากวันที่ให้บริการแล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้การบริการขาดประสิทธิภาพ

สองปัจจัยภายนอกอันเป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ ฝนตก, น้ำท่วม โดยปัจจัยดังกล่าวจะทำให้ประสิทธิภาพของน้ำยาลดลง

สามในกรณีที่การสื่อสารของลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน อันเป็นเหตุให้การบริการเกิดข้อผิดพลาดและไม่สมบูรณ์

สี่ทางลูกค้าไม่ได้เลือกซื้อบริการตามที่ทางบริษัทและผู้เชี่ยวชาญแนะนำไป หรือ ไม่ได้ปิดช่องหรือรูทางเข้าออกของหนูตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำหลังการให้บริการแล้วเสร็จ ดังนั้นทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน

หนังสือรับรอง MSDS จากประเทศสหรัฐอเมริกา