บทความ

สัญญารับประกัน

ม.ค. 31, 2019

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกัน

สัญญารับประกัน

  1. ทางบริษัทขอรับประกันผลว่าหนูจะหายไปภายในระยะเวลาอย่างน้อยเจ็ดวัน โดยนับจากวันที่ให้บริการแล้วเสร็จ 
    ซึ่งหากลูกค้ายังคงพบเห็นหนูอยู่ภายในเจ็ดวันหลังจากที่ได้รับบริการครั้งแรกแล้วเสร็จ
  2. ทางบริษัทยินดีให้บริการทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากนี้ทางบริษัทจำเป็นที่จะต้องคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการการนัดหมายภายในระยะเวลาอย่างน้อยสามวันทำการ 
  3. อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะไม่รับประกันผลดังกรณีต่อไปนี้ หนึ่งทางลูกค้าไม่ได้ดูแลในเรื่องของความสะอาดภายในบ้าน การจัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ให้บริการและหลังจากวันที่ให้บริการแล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้การบริการขาดประสิทธิภาพ 
  4. สองปัจจัยภายนอกอันเป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ ฝนตก, น้ำท่วม โดยปัจจัยดังกล่าวจะทำให้ประสิทธิภาพของน้ำยาลดลง 
  5. สามในกรณีที่การสื่อสารของลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน อันเป็นเหตุให้การบริการเกิดข้อผิดพลาดและไม่สมบูรณ์ ดังนั้นทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน

หนังสือรับรอง MSDS จากประเทศสหรัฐอเมริกา