Services

กาวดักจับหนู

rat-away-บริการ-กำจัดหนู-ด้วยน้ำยาสมุนไพร-rat-control-service-in-Thailand-24

รายละเอียด

เราจะให้บริการโดยใช้กาวชนิดพิเศษที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยในขั้นตอนแรกทีมผู้เชี่ยวชาญจะใช้กาวชนิดนี้ใส่ลงบนถาดเพื่อนำไปใช้เป็นกับดักในการดักจับหนู โดยจะวางกับดักนี้ไว้ในบริเวณที่เป็นทางเดิน หรือ แหล่งหลบซ่อนของหนู จากนั้นเมื่อหนูมากินเหยื่อชนิดพิเศษที่อยู่บนถาดกาว กาวจะทำปฏิกิริยาทำให้หนูไม่สามารถดิ้นหลุดได้ เพราะกาวของเราได้ผลิตมาเพื่อดับจับหนูโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับการดักจับหนูพันธุ์เล็ก โดยวิธีนี้ถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุดในการดักจับหนูวิธีหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกประกอบด้วย เช่น ความสะอาด สุขลักษณะของผู้อยู่อาศัย และ สภาพแวดล้อม เป็นต้น

คุณสมบัติและข้อดี
ทางบริษัทเราเลือกใช้กาวดักหนู ที่มีคุณสมบัติเหนียวเป็นพิเศษ ซึ่งไม่มีจำหน่ายตามท้องตลาด โดยกาวชนิดนี้ทางบริษัทเราได้ทำการคิดค้นขึ้นมาเอง เพื่อใช้ในการดักจับหนูให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

ขั้นตอนการดำเนินการและให้บริการ

1. นัดหมายช่างผู้เชี่ยวชาญสำรวจพื้นที่ หรือ โทรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งปัญหา

2. เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมแนะนำบริการที่ต้องใช้
3. เลือกซื้อบริการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

4. ชำระค่าบริการผ่านทางเว็บไซต์และนัดหมายวันเวลาเมื่อชำระค่าบริการแล้วเสร็จ

5. ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าให้บริการตามวันเวลาที่นัดหมายโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30-60 นาที​

6. บริษัทจะติดตามผลหลังการให้บริการตามเงื่อนไขการรับประกันของทางบริษัท

เงื่อนไขในการรับประกัน

ทางบริษัทขอรับประกันผลว่าหนูจะหายไปภายในระยะเวลาอย่างน้อยเจ็ดวัน โดยนับจากวันที่ให้บริการแล้วเสร็จ ซึ่งหากลูกค้ายังคงพบเห็นหนูอยู่ภายในเจ็ดวันหลังจากที่ได้รับบริการครั้งแรกแล้วเสร็จ ทางบริษัทยินดีให้บริการทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นทางบริษัทจำเป็นที่จะต้องคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการการนัดหมายภายในระยะเวลาอย่างน้อยสามวันทำการ ​

อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะไม่รับประกันผลดังกรณีต่อไปนี้ หนึ่งทางลูกค้าไม่ได้ดูแลในเรื่องของความสะอาดภายในบ้าน การจัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ให้บริการและหลังจากวันที่ให้บริการแล้วเสร็จ

ซึ่งจะทำให้การบริการขาดประสิทธิภาพ สองปัจจัยภายนอกอันเป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ ฝนตก น้ำท่วม โดยปัจจัยดังกล่าวจะทำให้ประสิทธิภาพของน้ำยาลดลง สามในกรณีที่การสื่อสารของลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน อันเป็นเหตุให้การบริการเกิดข้อผิดพลาดและไม่สมบูรณ์ ดังนั้นทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันหมายเหตุ

​​ทางเราไม่มีบริการเก็บและกำจัดเศษซากหนู​​


    โปรดเลือกความต้องการ